Algemene voorwaarden

Tillämpning

Dessa villkor gäller för alla våra offerter och erbjudanden samt för alla avtal vi ingår med köpare och andra parter (nedan kallade "kunder").

Ingående av avtal

Alla våra offerter gäller, om inte annat uttryckligen anges, i 14 dagar. Ett avtal har inletts om en offert undertecknas och returneras till oss inom 14 dagar efter det att det skickats. Priserna i vår onlinebutik kan variera. Priserna är emellertid endast giltiga efter att beställningsbekräftelsen har returnerats till kunden, eller om inget svar som invänder mot priset ges inom 24 timmar efter beställningen.

Leverans

Stone Strip Store är skyldiga att, så långt som möjligt, fullgöra den leveransperiod som anges i avtalet. Leveransperioder som nämns eller på annat sätt specificeras i avtalet är dock inga deadlines. Stone Strip Store är aldrig ansvarigt om leveransperioderna överskrids på grund av force majeure.

Föremål som beställts från Stone Strip Store kan inte returneras. Objekt kan inte avbeställas senare än 48 timmar efter bekräftelse av en beställning. Denna bekräftelse kommer att skickas via e-post, där specialbeställda föremål är markerade med **. Om kunden inte avbryter beställningen inom 48 timmar, förfaller kundens rättigheter enligt ”Wet Koop op Afstand” (Lag om distansförsäljning), och det antas att kunden samtycker till avtalet och kommer att uppfylla det.

Leveranser i Nederländerna  debiteras en fraktavgift på 35 €. Frakt till Belgien kostar 40 €, men kan justeras i enlighet med beställningens avstånd och pris.

Beställningar levereras vanligtvis inte på EU-pallar. Om en beställning levereras på EU-pallar debiteras en deposition. Eftersom vi inte vet i förväg om en beställning kommer att levereras på EU-pallar, kan vi inte lägga till den direkt i beställningen. Efter leverans debiterar vi 11,90 € per EU-pall. Du kan boka tid för att returnera dessa pallar till en av våra anslutna filialer. Du kan också returnera pallarna till en av pallhandlarna i Nederländerna, men i detta fall får du inte tillbaka din depositionsavgift.

Beställningar levereras vid första dörren i lokalerna. Det innebär att leveranser till lägenheter eller andra byggnader med flera våningar endast sker vid huvudentrén. Kunden är ansvarig för vidare transport till hans eller hennes bostad. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att ta emot en beställning med betalning mot faktura. Detta är endast tillåtet om Stone Strip Store ger uttryckligt skriftligt tillstånd.

Leveranser av beställningar avtalas eller kommuniceras alltid via nätbutiken. Om kunden inte är hemma den överenskomna dagen kommer beställningen att returneras och levereras på ett datum som fastställs. Detta kommer att omfattas av en leveransavgift på 90 €.

Garanti

Efter leverans är det kundens ansvar att kontrollera att alla varor har levererats korrekt och är oskadade.

Eventuella klagomål måste rapporteras till Stone Strip Store via fax eller e-post inom 24 timmar. Efter 24 timmar är alla klagomål ogiltiga, men detta gäller inte garantin.

Skadeståndsansvar

Stone Strip Butiks ansvar gentemot kunden är begränsat till tillverkarens garanti. Allt omfattande ansvar som Stone Strip Store är oväntat ansvariga för är begränsat till värdet på den aktuella beställningen. Allt ansvar för efterföljande och/eller annan skada avvisas uttryckligen.

Stone Strip Store utesluter allt ansvar gentemot kunden för skador på kundens egendom, oavsett hur det uppstår, inklusive alla direkta och indirekta skador, såvida inte skadorna orsakas av grov vårdslöshet från en Stone Strip Store-anställd.

Stone Strip Store ansvarar inte för skada om en kund eller någon tredje part som verkar för kundens räkning gör några ändringar eller utför något arbete med varor som levereras av Stone Strip Store.

Klagomål

Det är kundens ansvar att kontrollera varorna vid leveransen och kontrollera att leveransen motsvarar beställningen. Om leveransen skiljer sig från avtalet har kunden rätt att återlämna de levererade varorna omedelbart, såvida inte skillnaden jämfört med vad som avtalades är så obetydlig att det inte motiverar att kunden vägrar att acceptera varorna.

Om emellertid de levererade varorna inte omedelbart nekas anses de levererade varorna accepterade och kunden förlorar efterföljande rätt att klaga på eventuella avvikelser mellan de levererade varorna och avtalet.

Priser

Alla våra priser är inklusive moms om inget annat anges. För att vara berättigad till specialerbjudande måste en offert först begäras för att undvika förvirring. Erbjudanden gäller inte förrän bekräftelse har skickats. Det finns inga ytterligare rabatter på noterade priser. När offerten har accepterats kommer inga extra kostnader att debiteras, såsom fraktkostnader, administrationsavgifter etc.

Betalning

Via Paypal, Multisafepay (IDEAL) eller med faktura, alltid i förväg. En beställning gjord i Stone Strip Store kommer endast att förberedas och levereras efter att full betalning har mottagits.

Riskerna förknippade med elektroniska överföringars korrekthet och hinder för elektronisk trafik är helt och hållet på kundens bekostnad.

Integritetspolicy

Stone Strip Store respekterar integriteten för alla användare på sin webbplats och ser till att kundernas personuppgifter behandlas konfidentiellt. Stone Strip Store använder denna information för att göra orderbehandlingen snabb och enkel. Uppgifter kommer endast att användas för andra ändamål om kunden har gett sitt godkännande. Stone Strip Store kommer inte att sälja informationen till tredje part och kommer endast att göra den tillgänglig för tredje parter som är involverade i behandlingen av ordern.

Användning av ditt namn och din adress
Stone Strip Store använder insamlad data för att tillhandahålla följande tjänster till sina kunder: Om du gör en beställning behöver vi ditt namn, e-postadress och leveransadress för att kunna behandla den.

För att göra det så enkelt som möjligt att handla i Stone Strip Store registrerar Stone Strip Store kundens personliga information och information om beställning och användning av våra tjänster, efter kundens samtycke. Detta gör att webbplatsen kan anpassas och produkter som rekommenderas kan vara av intresse för kunden.

Lagstiftning

Alla rättsliga förhållanden mellan entreprenören och den avtalsslutande parten regleras av nederländsk lag. Alla tvister, vad gäller tingsrättens behörighet, kommer initialt att avgöras av den behöriga domstolen där entreprenören är etablerad.

”Wet Koop op Afstand” (Lag för distansförsäljning)

Beskrivning av ”Wet Koop op Afstand” (Lag för distansförsäljning)
Konsumenterna har rätt till öppet köp i sju arbetsdagar efter att en produkt levererats. De kan returnera produkten inom den perioden och behöver då endast betala kostnader för returfrakt. Säljaren får inte ta ut frakt- eller hanteringsavgifter.

Produkten måste levereras till konsumenten inom 30 dagar efter beställning. Underlåtenhet att leverera under denna period ger konsumenten rätt att omedelbart avbryta köpet. Detta gäller inte om parterna har kommit överens om en annan leveransperiod.
Om konsumenten returnerar produkten inom tiden för öppet köp så är säljaren skyldig att återbetala det belopp som betalats inom 30 dagar.